Обществен съвет

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението ѝ. Той е се ръководи от каузата за осигуряване на условия за пълноценно детство на подрастващите.
Общественият съвет на ДГ № 13 “Пролет”се състои от 5 (пет) души и включва един представител на финансиращия орган и четирима представители на родителите на деца от всяка група.