Мисия и визия

МИСИЯ на Детска градина № 13 „Пролет”:

– да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

– да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;

– да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;

– да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

 

ВИЗИЯ на Детска градина № 13 „Пролет“:

– Детската градина да бъде място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно;

Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие;

Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация;

Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.